7 សំណួរជាមួយលោកដួងសាវ៉ន


ចេញផ្សាយដោយភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃទី 12 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2013

កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសម្របសម្រួល គម្រោងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរ ក្រហមនៃអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា( CDP) លោកដួងសាវ៉ន អំពី “អាថ៌កំបាំងនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ ក្រោមរបបខ្មែរក្រហម”  ដែលនិពន្ធដោយរូបលោកផ្ទាល់ និងបោះពុម្ភផ្សាយក្នុងឆ្នាំ 2011 ដោយ CDP។

CDP បានជ្រើសរើស អ្នកស្ម័គ្រចិត្តជានិស្សិតសម្រាប់សវនាការស្ត្រីឆ្នាំ 2013


CDPនឹប្រារព្ធធ្វើកម្មវិធីការស្តាប់សំឡេងស្រ្តីលើកទីបី ក្រោមប្រធានបទអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរក្រហម នៅក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ 2013 ។ សម្រាប់សវនាការនៅឆ្នាំនេះ នឹងមានគណៈវិនិឆ្ឆ័យជានិសិ្សតស្មគ្រ័ចិត្ត។ ឥឡូវនេះ CDP កំពុងជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ក្នុងនាមជាគណៈវិនិឆ្ឆ័យជានិសិ្សត ។
ថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺថ្ងៃទី 31 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2013 ។

ទាញយក ឯកសារយោងល័ក្ខខ័ណ្ទ័ក្រុមនិស្សិតនៅទីនេះ។
ទាញយកគំនិតសវនាការស្ត្រីរបស់ទីនេះ។

អង្គភាពជនរងគ្រោះ(VSS) ជ្រើសរើស អ្នកពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់កា របណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការយល់ដឹងយេនឌ័រ


អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៅ អ.វ.ត. ក ជ្រើសរើសអ្នកពិគ្រោះយោបល់អន្តរជាតិមួយរូប ដើម្បីធ្វើវគ្គបណ្តុះ បណ្តាលសំរាប់បុគ្គលិកតុលាការនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការយល់ដឹងយេនឌ័រ សម្រាប់បុគ្គលិកតុលា ការនិងបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល នៅក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌អន្តរកាល។ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺជាការ តាមដានសិក្ខាសាលាបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ 2012 ។
ថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺ15ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នៅម៉ោង4រសៀល។
សូមចូលទៅកាន់ឯកសារប្រកាសការងារនិងល័ក្ខខ័ណ្ទ័នៃការយោង។