គម្រោងកំពុងដំណើរការស្តីពី ស្ត្រីកម្ពុជារៀបរាប់ជីវប្រវតិ្តផ្ទាល់មាត់


បោះពុម្ភផ្សាយដោយទនានុប្បវត្តិងអន្តរជាតិ ស្តីពីការរៀបរាប់ជីវប្រវតិ្តផ្ទាល់មាត់ នៅ រដូវផ្ការីក ឆ្នាំ២០១៣

ការផុសគំនិតដោយវេទិការស្តាប់សម្លេងស្ត្រីក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ឆ្នាំ២០១២ , លោក ស្រី ថេរេស្សា ឌឺឡាងហ្គិស អ្នកប្រឹក្សាឯករាជ្យស្តីពីកម្ពុជា ពីសិទ្ធិរបស់ស្រ្តីក្នុងពេលមាន ជម្លោះត្រូវបានលេចឡើងដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើម គម្រោងស្តីពីប្រវត្តិដោយផ្ទាល់មាត់ បាន ប្រមូលសក្ខីកម្មពីស្រ្តីកម្ពុជាដែល មានបទពិសោធន៍ក្នុងរយៈ ពេលដែមានមានជម្លោះដូចជា ម្តាយ កូនស្រី បងប្អូនស្រី ភរិយា។ អត្ថបទនេះគឺជាការណែនាំពិសេសអំពីការងារ របស់លោក ស្រី។