របាយការណ៍


របាយការណ៍ស្តីពីដំណើរការ​ ការស្តាប់សំឡេងស្ត្រីជាមួយ មនុស្សជំនាន់ក្រោយ ឆ្នាំ ២០១៣​

របាយការណ៍ស្តីពីសិក្ខា សាលាការ តាមដានវគ្គហ្វឹកហ្វឺន សិក្ខាសាលាស្តី
ពីការយល់ដឹងយេឌ័រ ទាក់ទងនឹងសំណង (ជាភាសាអង់គ្លេស)

សន្និសីទ អន្តរជាតិយុត្តិធម៌យេនឌ័រ
(ជាភាសាអង់គ្លេស)

របាយការណ៍អំពីដំណើរការនីតិ
វិធីនៃវេទិកាការស្តាប់
សំឡេងស្ត្រី២០១១
ករណីអំពើហិង្សាផ្លូវ
ភេទក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
(ជាភាសាអង់គ្លេស)

ការសិក្សាពីទិន្នន័យគោលរបស់
អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល
អំពីការយល់ដឹងផ្នែក យេនឌ័រ
ក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌អន្តរកាល

របាយការណ៍នៃសិក្ខាសាលា
អំពីការយល់ដឹងផ្នែកយេនឌ័រ
និងយុត្តិធម៌អន្តរកាល
សម្រាប់មន្ត្រី អ.វ.ត.ក

របាយការណ៍នៃសិក្ខាសាលា
អំពីការយល់ដឹងផ្នែកយេនឌ័រ
និងយុត្តិធម៌អន្តរកាល
សម្រាប់សង្គមស៊ីវិល

លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរបស់
អ.វ.ត.កស្តីពីការយល់ដឹង
ក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌អន្តរ
កាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវ
ទិន្នន័យមូលដ្ឋាននៅ
អ.វ.ត.កស្តីពីការយល់ពី
យេនឌ័រក្នុងដំណើរការ
យុត្តិធម៌អនុ្តរកាលនៅកម្ពុជា

របាយការណ៍ស្តីពីដំណើរការ
“ ការស្តាប់សម្លេងស្រ្តីក្នុងតំបន់
អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពីហិង្សាយេន
ឌ័រក្នុងពេលមានជម្លោះ
ក្នុងឆ្នាំ២០១២”

អំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបប ខ្មែរក្រហមៈ បញ្ហាមួយដែលត្រូវគេបំភ្លេច?
– របាយការណ៍នៃការវាយតម្លៃរបស់
គម្រោងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ
នៃក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិ
កម្ពុជាឆ្នាំ២០១០-២០១២ (ជាភាសាអង់គ្លេស)

របាយការណ៍នៃសិក្ខាសាលា អំពីការយល់ដឹងផ្នែកយេនឌ័រ
និងយុត្តិធម៌អន្តរកាលនៅកម្ពុជា
សម្រាប់មន្ត្រី អ.វ.ត.ក (ជាភាសាអង់គ្លេស)

របាយការណ៍ស្តីពីការសិក្សាពី
ទិន្នន័យគោលរបស់អង្គការមិនមែន
រដ្ឋាភិបាលអំពីការយល់ ដឹងផ្នែក
យេនឌ័រ ក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌
អន្តរកាល នៅកម្ពុជា (ជាភាសាអង់គ្លេស)

របាយការណ៍ស្តីពីសិក្ខាសាលា ការតាមដានវគ្គហ្វឹកហ្វឺនសម្រាប់
មន្ត្រីតុលាការខ្មែរក្រហម (ជាភាសាអង់គ្លេស)