ការស្រាវជ្រាវ និងឯកសារLIKE GHOST CHANGES BODY – TPO Launches new in-depth study report on Forced Marriage under the Khmer Rouge.

អំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើ ជនជាតិភាគតិចក្នុង របបខែ្មរក្រហម

របាយការណ៍សង្ខេប ៤ ទំព័រ -អំពើហិង្សាផ្លូវភេទ ប្រឆាំងនឹងជនជាតិដើម ភាគតិចក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហម

កាទ្រីណា ណាតាឡេ
(Katrina Natale) –ខ្ញុំភ័យស្ទើ
រលស់ព្រលឹងចេញពីខ្លួន

ដួង សាវន (Duong Savorn) –
អាថកំបាំងនៃអំពើហិង្សា ផ្លូវភេទ
ក្រោមរបបខ្មែរក្រហម

ណាកាហ្គាវ៉ា កាស៊ូម៊ី
( Nakagawa Kasumi)–
អំពើហិង្សាផ្លូវភេទ ក្នុងអំឡុងពេល
កម្ពុជាប្រជាធិប្ប តេយ្យ

យឹម សុធារី( Yim Sotheary)
– អតីតកាល និងបច្ចុប្បន្នភាព
របស់ជនរងគ្រោះពីការ
បង្ខំឲ្យរៀប ការសម័យខ្មែរក្រហម

TPO – សៀវភៅណែនាំស្តីពី
ការសំរបសម្រួល ក្រុមជួយខ្លួនឯង
ករណីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ