សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា និយាយសង្ខេបអំពីអនុសា សន៍ពីសនិ្នសិទ្ធយេនឌ័រ យុតិ្តធម៌អន្តរជាតិ


ចេញផ្សាយដោយក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាថ្ងៃទី០៦ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២១០

ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា (CDP) បានសង្ខេបពី លទ្ធផល នៃសនិ្នសិទ្ធយេនឌ័រយុតិ្តធម៌អន្តរជាតិ ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី ០៤ -០៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ ដែលអ្នកជំនាញ និងវាគ្មិនបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហា ការកាត់ទោស អំពើហិង្សា ផ្លូវ ភេទក្នុងពេលមានជម្លោះ។

ទាយយកអត្ថបទមាននៅទីនេះ