ចៅក្រុមជាច្រើនបានគាំទ្រកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់តុលាការខ្មែរក្រហម


បោះពុម្ភផ្សាយថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា  ឆ្នាំ ២០១២ ដោយកាសែតភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍

អត្ថបទនេះនិយាយអំពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញដោយអង្គជំនុំជម្រះដែលឆ្លើយ តបទៅនឹងទស្សនៈរបស់ អ្នកស្រី ម៉ាហ្សត វុលស្រម ( Margot Wallström) ជាអ្នកតំណាង ពិសេសនៃអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងពេលមាន ជម្លោះ។

ទាយយកអត្ថបទមាននៅទីនេះ