លិខិតទៅកាន់ចាងហ្វាងសារព័ត៌មាន ពីមេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី របស់ជនរងគ្រោះអំពើហិង្សាយេនឌ័រ


បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១

មេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី Silke Studzinsky និង Sin Soworn បានឆ្លើយតបទៅ នឹងកំណត់សម្គាល់របស់ ចៅក្រមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង Sylvia Cartwright នាឱកាស បាថកថានិស្សិតមួយ ។ ចៅក្រម Cartwright បានអះអាងថា បទឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទ មិនចាត់ចូលជាផ្នែកមួយសំខាន់នៃ សកម្មភាពបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានារបស់របបខ្មែរក្រហម ឡើយ ។