មានតែករណីរំលោភក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្រូវបានកាត់ទោស


ចេញផ្សាយដោយកាសែត ឌឺខែមបូឌា ដេលី ថ្ងៃទី ០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០

អត្ថបទនេះឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម ដែលចោទប្រកាន់ ករណីរៀបការដោយបង្ខំ និងការរំលោភក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍តែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ មិន និយាយទៅដល់ករណីការរំលោភក្រៅបរិបទនៃការរៀបការក្រោមរបបខ្មែរក្រហមទេ។

ទាយយកអត្ថបទមាននៅទីនេះ