ការរ៉ាយរ៉ាប់ពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរក្រហម


បោះពុម្ភផ្សាយថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១២ ដោយកាសែត Cambodia Daily

អត្ថបទនេះបរិយាយអំពីចម្លើយសាក្សី និងសេចក្តីថ្លែងរបស់ជនរងគ្រោះ និងវាគ្មិន នៅឯវេទិការ ការស្តាប់សម្លេងស្រ្តីក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពីហិង្សាផ្លូវភេទក្នុង ពេលមានជម្លោះ ដែលបាន ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ១០-១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២។

ទាយយកអត្ថបទមាននៅទីនេះ