កន្លែងដែលមានពន្លឺនៅទីងងឹត


ចេញផ្សាយដោយ កាសែត ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣

យោងតាមការបង្ហាញរបស់គេហទំព័រ www.gbvkr.org, កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បាន យកការណ៍អំពី ភាពរឹងមាំនៃកេរ្តិ៍ដំណែលនៃគេហទំព័រព័ត៌មាននេះ។