សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ SRSGស្នើរអោយមានការទុកជាមោឃៈ ការបំបែកសំណុំរឿង


ចេញផ្សាយថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣

អគ្គលេខាធិការតំនាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ( United Nations Special Representative of the Secretary-General (SRSG) ស្តីពីហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងពេល មានជម្លោះ Zainab Hawa Bangura បានជំរុញ អោយអង្គជំនុំ ជម្រះនៃអ.វ.ត.ក ចាត់សកម្មភាពទទួល យកករណីរៀបការដោយ បង្ខំទៅ ក្នុង សំណុំ រឿងនៅពេលដែលម ការសម្រេចថ្មីលើដឺការបំបែកសំណុំរឿង០០២។

ទាយយកអត្ថបទមាននៅទីនេះ