សមាគមន៍ជនរងគ្រោះ CHRAC និង ASRIទាមទារអោយដាក់បញ្ចូល ករណីរៀបការដោយបង្ខំ


សមាគមន៍ជនរងគ្រោះ, គណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តិកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្ស កម្ពុជា (CHRAC), ASRIC  បានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចូលការរៀបការដោយបង្ខំចេញ ផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមី នា ឆ្នាំ២០១៣។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់សមាគមជនរងគ្រោះក្សេមក្សាន្ត, បណ្តាញអង្គការ CHRAC និង US មូលដ្ឋាននៃ NGO ASRIC ធ្វើសំណើរដ៏រំជើបរំជួលមួយដើម្បីពង្រីក ការចោទប្រកាន់ និងផ្លាស់ប្តូរ ដោយចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃដំបូងនៃរបបនោះ ដោយពិចារណាទៅ លើការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗ(រួមបញ្ចូល ទាំងការប្រល័យពូជសាសន៍ និងការរៀបការដោយ បង្ខំ)។