អង្គភាពជនរងគ្រោះ(VSS) ជ្រើសរើស អ្នកពិគ្រោះយោបល់សម្រាប់កា របណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការយល់ដឹងយេនឌ័រ


អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៅ អ.វ.ត. ក ជ្រើសរើសអ្នកពិគ្រោះយោបល់អន្តរជាតិមួយរូប ដើម្បីធ្វើវគ្គបណ្តុះ បណ្តាលសំរាប់បុគ្គលិកតុលាការនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការយល់ដឹងយេនឌ័រ សម្រាប់បុគ្គលិកតុលា ការនិងបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល នៅក្នុងដំណើរការយុត្តិធម៌អន្តរកាល។ ការបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺជាការ តាមដានសិក្ខាសាលាបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំ 2012 ។
ថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺ15ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នៅម៉ោង4រសៀល។
សូមចូលទៅកាន់ឯកសារប្រកាសការងារនិងល័ក្ខខ័ណ្ទ័នៃការយោង។