ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាបានសេចក្តីប្រកាសថ្មីជាសាធារណៈ​ មួយស្តីពីក្រុមជួយខ្លួនឯងសម្រាប់ជនរងគ្រោះករណីរៀបការ ដោយបង្ខំ


ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ អ្នកនិពន្ធៈ Administrator Categories: Uncategorized Comments Off បង្ខំចេញផ្សាយនៅខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣។

ចាប់តាំងពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ រហូតមកដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ អង្គការក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិ កម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមដំណើរការក្រុមជួយខ្លួនឯងជាលើកដំបូងសម្រាប់ ជនរងគ្រោះករណីរៀប ការដោយបង្ខំ ដោយមានការដឹកនាំ និងណែនាំដោយអ្នកស្រី យឹម សុធារី។ ការបោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅដែលមាន ចំណងជើងថា” អតីត និងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ជនរងគ្រោះពីការបង្ខំឲ្យ រៀបការសម័យខ្មែរក្រហម”  ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសះជា និពន្ធដោយអ្នកស្រី យឹម សុធារី។ ឯកសារនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលប៉ះ ពាល់របស់សស្រ្តីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមនេះ។

សូមចូលទៅកាន់ការបោះពុម្ភផ្សាយនិងសម្ភារៈ រួចទាញយកអត្ថបទទាំងមូលស្តី នៅទីនេះ)