កម្ពុជាៈ នារីចល័តដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការគួត្រូវបានការសុំទោស


បោះពុម្ភផ្សាយដោយ Jesuit Refugee Service on 24 June 2013

អត្ថបទនេះគឺដូចជាការឃ្លាំមើលការចូលរួមក្នុងយុតិ្តធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះអំពើហិង្សា ផ្លូវភេទ និងអំពើហិង្សាខាងយេនឌ័រ ជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជា។

 

ការទាមទារយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះអំពីហិង្សាផ្លូវភេទ និងអំពើហិង្សាយេនឌ័រ ដែល ប្រព្រឹត្តដោយខ្មែរក្រហម


បោះពុម្ភផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣ ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បី ស្រ្តី

យោងតាមការអនុម័តនៃដំណោះស្រាយថ្មីមួយស្តីពីហិង្សាផ្លូវភេទដែលទាក់ទងនឹងពេល មានជម្លោះដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ អង្គការសហប្រជាជាតិ ខាងស្រ្តីបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ មួយដែលទាក់ ទងនឹងគម្រោងរបស់ អង្គភាព ជនរងគ្រោះរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម(VSS)  និងក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទិ្ធ កម្ពុជា(CDP) និង អង្គការចិត្តសង្គម អន្តរវប្បធម៌ (TPO) ដែលបានទទួលថវិការ ជំនួយ ពីគម្រោងជឿ ទុកចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះ នៃអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបញ្ចប់អំពើ ហិង្សាប្រឆាំង នឹងស្ត្រី។

របាយការណ៍ស្តីពីសវនាការស្រ្តី ឆ្នាំ២០១២ តាមប្រព័ន្ធអិនធឺណេត


នៅថ្ងៃទី ១០-១១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១២ ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា(CDP)  សហការជា មួយ អង្គការចិត្ត សង្គមអន្តរវប្បធម៌ (TPO) និង អង្គភាពជនរងគ្រោះរបស់សាលាក្តី ខ្មែរក្រហម បានរៀបចំ សវនាការមួយស្តីពី “ ការស្តាប់សម្លេងស្រ្តីក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពីហិង្សាយេនឌ័រ ក្នុង ពេលមានជម្លោះ” ។

ឥឡូវនេះរបាយការណ៍ស្តីពីដំណើរការជាភាសាអង់គ្លេសមាននៅ ក្នុង ផ្នែក ការ  បោះពុម្ភ និង សម្ភារៈ

ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាបានសេចក្តីប្រកាសថ្មីជាសាធារណៈ​ មួយស្តីពីក្រុមជួយខ្លួនឯងសម្រាប់ជនរងគ្រោះករណីរៀបការ ដោយបង្ខំ


ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ អ្នកនិពន្ធៈ Administrator Categories: Uncategorized Comments Off បង្ខំចេញផ្សាយនៅខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣។

ចាប់តាំងពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ រហូតមកដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ អង្គការក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិ កម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមដំណើរការក្រុមជួយខ្លួនឯងជាលើកដំបូងសម្រាប់ ជនរងគ្រោះករណីរៀប ការដោយបង្ខំ ដោយមានការដឹកនាំ និងណែនាំដោយអ្នកស្រី យឹម សុធារី។ ការបោះពុម្ភផ្សាយ សៀវភៅដែលមាន ចំណងជើងថា” អតីត និងបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ជនរងគ្រោះពីការបង្ខំឲ្យ រៀបការសម័យខ្មែរក្រហម”  ដំណើរឆ្ពោះទៅរកការសះជា និពន្ធដោយអ្នកស្រី យឹម សុធារី។ ឯកសារនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលប៉ះ ពាល់របស់សស្រ្តីដែលបានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមនេះ។

សូមចូលទៅកាន់ការបោះពុម្ភផ្សាយនិងសម្ភារៈ រួចទាញយកអត្ថបទទាំងមូលស្តី នៅទីនេះ)