ខ្សែភាពយន្តស្តីពីសវនាការស្ត្រីជាមួយនឹងក្មេងជំនាន់ក្រោយ នៅថ្ងៃទី 14 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2013


ក្នុងអំឡុងពេលទិវាសុខភាពផ្លូវចិត្តយុវជននៅថ្ងៃទី 14 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2013 ដែលរៀបចំ ដោយសាកល វិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ, គម្រោងអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា (CDP) បានធ្វើបទបង្ហាញពីខ្សែភាព យន្តឆ្នាំ២០១៣នេះស្តី សវនាការជាមួយមនុស្ស ជំនាន់ក្រោយ។ ខ្សែភាពយន្តនេះសង្ខេបពីដំណើរការ នីតិវិធីនៃ សវនាការស្ត្រីដោយការ បង្ហាញការធ្វើសក្ខីកម្មផ្ទាល់និងការ សំភាសន៍ ជាមួយអ្នកចូលរួមក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួម ជាច្រើន ទៀត។ សមាជិកជាសិស្ស នៃគណៈវិនិឆ្ឆ័យ និងបុគ្គលិកអង្គការ ក្រុមអ្នកច្បាប់ ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា (CDP) បានមានវត្តមាននៅក្នុងពេលបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនោះ ដើម្បីឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗ។
ទាញយកឯកសារចែកផ្សាយស្តីពីទិវាសុខភាពផ្លូវចិត្តយុវជនព័ត៌មានលម្អិតមាននៅ ទីនេះ