អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ, អង្គការ TPO និង CDPបើសម្ភោធខ្សែភាពយន្តស្តីពីស្ត្រីក្នុងគម្រោងដំណើរ ការយុត្តិធម៌អន្តរកាល


នៅល្ងាចថ្ងៃទី 29 ខែមករាឆ្នាំ 2014 អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនិងភាពជាដៃគូជាមួយ អង្គការ TPO និង CDP បានបើកសម្ភោធនូវបណ្តុំនៃខ្សែភាពយន្តខ្លីៗដែលបានចងក្រងឯកសារ ស្តីពី គម្រោងលើស្ត្រីនិងយុត្តិធម៌អន្តរកាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសមិទ្ធិផលសម្រចរបស់ខ្លួន ។ ការបញ្ចាំខ្សែវិដេអូខ្លីៗនេះបានធ្វើឡើងនៅផ្ទះមេត្តា (ទាញយកការអញ្ជើញសម្រាប់ផែនទីមួយ) ដែល បុគ្គលិករបស់គម្រោងមានវត្តមាននៅទីនោះក្នុងការឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗ។