ប្រវត្តិ


ដើម្បីស្វែងយល់ពីមូលហេតុដែលចាំបាច់ឲ្យមានគម្រោងជាក់លាក់មួយអំពីអំពើហិង្សាយេនឌ័រក្នុងរបបខ្មែរក្រហមវាជារឿង សំខាន់ដែលយើងត្រូវមានការយល់ដឹងអំពីបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្រ និង រយៈពេលជម្លោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

កម្ពុជា និងរបបខ្មែរក្រហម នឹងផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវសេចក្តីសង្ខេបយ៉ាងខ្លីមួយ អំពីបរិបទប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជា ។

តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម នឹងពិពណ៌នាសង្ខេបអំពីយន្តការយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពីអតីតកាល ។

តើអ្វីទៅគឺជាអំពើហិង្សាយេនឌ័រ ? នឹងជួយអ្នកឲ្យស្វែងយល់ពីពាក្យពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សា យេនឌ័រ ។