ការបោះពុម្ពផ្សាយ និងសម្ភារៈ


ផ្នែកនេះមានសម្ភារៈផ្សេងៗជាច្រើនប្រភេទចាប់ពីឯកសារ ដល់ខ្សែអាត់សំឡេង វិទ្យុ និង វីដេអូ។ ព័ត៌មានទាំងនេះនិយាយអំពីអំពើហិង្សាយេនឌ័រក្នុងរបប ខ្មែរក្រហម ឬជាផលិតផលដែល បង្កើតឡើងដោយអង្គការ CDP អង្គការ TPO ឬអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ (VSS) ក្នុងគម្រោង “ស្ត្រី និងយុត្តិធម៌អន្តរកាល ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា” ។

ការស្រាវជ្រាវ និងឯកសារ មានការសិក្សាអំពីប្រធានបទ អំពើហិង្សាយេនឌ័រ  និងការប្រមូលរឿងផ្សេងៗដទៃទៀត ។

របាយការណ៍ អំពីសកម្មភាពដែលបានធ្វើឡើងគ្រប់គម្រោងទាំងអស់ត្រូវបាន ចងក្រងស្ថិតក្នុងផ្នែកនោះ ។

កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ និងការតស៊ូមតិ រួមមានព័ត៌មានដែលត្រូវបានផលិតឡើង ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យនេះ ។

ព័ត៌មានសំឡេង-រូបភាព ដែលត្រូវបានផលិតឡើង ទាក់ទងនឹងប្រធានបទ អំពើហិង្សាយេនឌ័រ  អាចរកបាន ស្ថិតក្នុងផ្នែកនោះ ។