គម្រោងច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា (CDP) បានជ្រើសរើសជំនួយការស្រាវជ្រាវ


គម្រោងច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា បានស្វែងរកជំនួយការស្រាវជ្រាវមួយរូប សម្រាប់ការការងារពេញម៉ោងដើម្បី ធ្វើការលើគម្រោង ស្រាវជ្រាវមួយទាក់ទងនឹងអំពើហិង្សាយេនឌ័រប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចក្នុង អំឡុងរបប ខ្មែរក្រហម ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញ ដោយការធ្វើដំណើរទៅខេត្តជាញឹកញាប់សម្រាប់កិច្ចការងារ រយៈពេល៧ខែ។ថ្ងៃផុតកំណត់ ថ្ងៃទី25សីហាឆ្នាំ2013។.

ទាញយកប្រកាសការងារពេញលេញ នៅទីនេះ