ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីមានពន្លឺក្នុងករណីបង្ខំឲ្យរៀបការ


ចេញផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មានភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃទី១៨  ខែគុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣

បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានចេញសេចក្តីសម្រេចបដិសេធចោលនូវដឺការបំបែកសំណុំរឿងរបស់ សាលាដំបូងក្នុងគោលបំណងជម្រុញសវនាការឲ្យចោទប្រកាន់ជាក់លាក់ក្នុងសំណុំរឿង០០២/០១ ក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះដំបូង។ អត្ថបទនេះនិយាយអំពីឱកាសក្នុងការដាក់បញ្ចូលករណីការ បង្ខំឲ្យ រៀបការក្នុងដឺការបំបែកសំណុំរឿងថ្មី។

ទាយយកអត្ថបទមាននៅទីនេះ