មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ-ការលុបបំបាត់អំពើហិង្សា ផ្លូវភេទនៅក្នុងពេលមានជម្លោះ មិនមែនជា “បេសកកម្មមិន អាចទៅ រួច នោះទេ”


បានចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលពត៌មានអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅថ្ងៃទី 18 ខែតុលាឆ្នាំ 2012

តំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទក្នុង ជម្លោះ អ្នកស្រី Zainab Bangura បានថ្លែងនៅក្នុងសុន្ទរកថារបស់អ្នកស្រីអំពីរបៀប ដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងពេលមានជម្លោះដោយ បានរាយនាមប្រទេស កម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនដែលជាកន្លែងអំពើហិង្សា ផ្លូវភេទនៅ ក្នុងពេលមានជម្លោះបានកើតឡើង។