ជនរងគ្រោះឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិយាយ


បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន Bangkok Post ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២

សារព័ត៌មាន Bangkok Post ដែលតាមដានវេទិកាការស្តាប់សំឡេងស្ត្រីក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ២០១២ ស្តីពីអំពើហិង្សាយេនឌ័រក្នុងគ្រាមានជម្លោះ សារព័ត៌មាននេះបានរាយការណ៍អំពីបទ ពិសោធន៍របស់ជនរងគ្រោះ ពីរនាក់ដែលបានផ្តល់សក្ខីកម្មនៅវេទិកាការស្តាប់សំឡេងស្ត្រី ។