សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសាក្សីប្រាប់ពីការស្លាប់នៅពន្ធនាគារ លើកោះមេម៉ាយ


ចេញផ្សាយដោយប្រចាំថ្ងៃកម្ពុជាដេលី( Cambodia Daily) នៅថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2012

នៅក្នុងអត្ថបទនេះលោកឆាំងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាត្រូវបានដកស្រង់សម្តីបាននិយាយថា: «យើងជឿថា ស្ត្រីភាគច្រើននៃត្រូវបានគេបំពានផ្លូវភេទដោយឆ្មាំពន្ធនាគារ ” នៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខមួយនៅ លើកោះខ្សាច់ ជុនលា( Chunlea) ជាកន្លែងដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីមេម៉ាយ នៃអតីតទាហានលន់នល់ត្រូវបាន ជាប់ពន្ធនាគារនៅទីនោះ។