អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រហមបង្ហាញនូវស្លាកស្នាមយូរអង្វែងនៃការបង្ខំ ឲ្យរៀបការ


ចេញផ្សាយដោយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១

វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក បានរាយការណ៍អំពីការបញ្ចាំងរឿង “អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រហម” ជាសាធារណៈលើកដំបូង ដែលនេះជាខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលពិពណ៌នាអំពីជីវិតរបស់ ជនរង គ្រោះដោយសារការបង្ខំឲ្យរៀបការម្នាក់ ហើយក៏ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីផងដែរ ។