សៀវភៅណែនាំពីអ្នកសម្របសម្រួលក្រុមជួយខ្លួនឯង បោះពុម្ភដោយ អង្គការចិត្ត សង្គមអន្តរវប្បធម៌ TPO


អង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ TPO សហការជាមួយ ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិ កម្ពុជា (CDP)  កំពុងដំណើរការទៅលើក្រុមជួយខ្លួនឯង សម្រាប់ជនរងគ្រោះអំពើ ហិង្សាផ្លូវភេទ និង អំពើហិង្សាយេនឌ័រក្រោមរបបខ្មែរក្រហម ដែលក្នុងក្រុមនេះស្ត្រី មានឱកាសចែករំលែកនូវបទ ពិសោធន៍របស់ពួកគេក្នុងចំណោមសមាជិកក្រុម ទៅវិញទៅមក ក្រោមការណែនាំពីអ្នកសម្រប សម្រួល។

TOP បានបោះពុម្ភសៀវភៅណែនាំនេះ ដែលឯកសារអាចរកបាននៅ ក្នុង ផ្នែក ការ  បោះពុម្ភ និង សម្ភារៈ