អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះត្រួវការជ្រើសរើសទីប្រឹក្សា


អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ(VSS) នៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា(អ.វ.ត.ក)គឺកំពុងប្រកាសជ្រើសរើសទីប្រឹក្សាម្នាក់ដើម្បីធ្វើការវាយតំលៃគំរោងពាក់កណ្តាលត្រីមាសដោយរួមបញ្ចូលជាមួយ អង្គការដៃគូរក្រុមអ្នកច្បាប់អ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា(CDP)និងអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌(TPO) ចំពោះស្រ្តីនិងយុត្តិធម៌អន្តរកាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

កាលបរិច្ឆេទឈប់ទទួលពាក្យ នៅថ្ងៃទី​១០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣

អាចរកមើលពាក្យស្នើរសុំនិងឯកសារយោងនៅទីនេះ