ស្ត្រីនិយាយអំពីអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទក្នុងរបបខ្មែរក្រហម


បានចេញផ្សាយដោយAFPថានៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012
អត្ថបទនេះរាយការណ៍ថានៅលើបទពិសោធនៃការគឹមខែម, អ្នកធ្វើសក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការស្ត្រីថ្នាក់តំបន់ អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅឆ្នាំ 2012 នេះ។