ស្ត្រីប្រាប់ការឈឺចាប់របស់ពួកគេនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហម


ចេញផ្សាយដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃទី 11 ខែតុលាឆ្នាំ 2012

អត្ថបទនេះបានរាយការណ៍ពី ការស្តាប់សំឡេងស្រ្តីក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅឆ្នាំ 2012 ដែលត្រូវបាន រៀបចំ ដោយអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា(CDP) ដោយភាពជាដៃគូរជាមួយអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ (TPO) និងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ(VSS)។