ខែ្សភាពយន្ត មើលឃើញការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តពីអតីតកាល ក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ន


ចេញផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១

អត្ថបទនេះបង្ហាញ និងវិភាគអំពី “អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រហម” ដែលជាខ្សែភាពយន្ត ឯកសារចេញថ្មីមួយ ពិពណ៌នាអំពីជនរងគ្រោះពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំម្នាក់ ហើយក៏ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ។