ពេលអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើការផ្តន្ទាទោសពីបទ ឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទ,សកម្មជនអ្នកតវ៉ា


បានចេញផ្សាយដោយ The Guardian នៅថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូឆ្នាំ 2011

អត្ថបទរាយការណ៍ពីកម្មវិធីការស្តាប់សំឡេងស្ត្រី ពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរក្រហម ដែលបានប្រព្រឹត្ត ឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១១។

ជនរងគ្រោះស្ត្រីនៃរបបខ្មែរក្រហមទាមទារឲ្យមានតម្លាភាព


ចេញផ្សាយដោយ ព័ត៌មានបណ្តាញស្រ្តី នៅថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូឆ្នាំ 2011

អត្ថបទនេះបានរាយការណ៍ពីកម្មវិធីការស្តាប់សំឡេងស្រ្តីពីអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមដែល បានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2011 ។

ជនរងគ្រោះនៃឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទក្នុងរបបខ្មែរក្រហមចង់មានសំឡេង នៅក្នុងតុលាការ


បោះពុម្ភផ្សាយដោយសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅថ្ងៃទី 7 ខែធ្នូឆ្នាំ 2011

របាយការណ៍ស្តីពីការស្តាប់សំឡេងស្រ្តីដែលរៀបចំដោយ CDP ក្នុងឆ្នាំ 2011 អត្ថបទនេះដកស្រង់ សម្តីអ្នកធ្វើ សក្ខីកម្មចំនួន២នាក់។