កម្ពុជាទទួលយកការបង្ខំឲ្យរៀបការរាប់ពាន់ក្រោមរបបប៉ុលពត


បោះពុម្ពផ្សាយដោយ Deutsche Welle ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១

របាយការណ៍ Deutsche Welle បានផ្សព្វផ្សាយខ្សែភាពយន្តឯកសារ “អាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្រហម” ដែលពិពណ៌នាអំពីជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះដោយសារការបង្ខំឲ្យរៀបការម្នាក់ ហើយ ក៏ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីផងដែរ ។

អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រហមបង្ហាញនូវស្លាកស្នាមយូរអង្វែងនៃការបង្ខំ ឲ្យរៀបការ


ចេញផ្សាយដោយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១

វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក បានរាយការណ៍អំពីការបញ្ចាំងរឿង “អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រហម” ជាសាធារណៈលើកដំបូង ដែលនេះជាខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលពិពណ៌នាអំពីជីវិតរបស់ ជនរង គ្រោះដោយសារការបង្ខំឲ្យរៀបការម្នាក់ ហើយក៏ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីផងដែរ ។

ខែ្សភាពយន្ត មើលឃើញការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តពីអតីតកាល ក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្ន


ចេញផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១

អត្ថបទនេះបង្ហាញ និងវិភាគអំពី “អាពាហ៍ពិពាហ៍ក្រហម” ដែលជាខ្សែភាពយន្ត ឯកសារចេញថ្មីមួយ ពិពណ៌នាអំពីជនរងគ្រោះពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំម្នាក់ ហើយក៏ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ។