ឃាតកខ្មែរក្រហម បានរំលោភសេពសន្ថវៈ និងចាក់ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំមានអាយុ១៤ឆ្នាំ


បោះពុម្ពផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Sunday Times ថ្ងៃទី៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

សារព័ត៌មាន Sunday Times រាយការណ៍អំពីបទពិសោធន៍របស់ជនរងគ្រោះ អំពើហិង្សាផ្លូវ ភេទពីរនាក់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ដែលបានផ្តល់សក្ខីកម្មនៅវេទិកា ការស្តាប់សំឡេងស្ត្រីក្នុងតំបន់អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិក ២០១២ ស្តីពីអំពើហិង្សាយេនឌ័រ ក្នុងគ្រាមានជម្លោះ  ។