ពិសោធន៍គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមបានរំលឹកនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហម


ចេញផ្សាយដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃទី 24 ខែសីហា ឆ្នាំ 2012

អត្ថបទរាយការណ៍ពីការធ្វើសក្ខីកម្មរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីអ្នកស្រី អែម អឿន( Em Oeun) ដែលត្រូវបាន បង្ខំឲ្យរៀបការក្នុងអម្លុងពេលរបបខ្មែរក្រហម។