កន្លែងដែលមានពន្លឺនៅទីងងឹត


ចេញផ្សាយដោយ កាសែត ភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣

យោងតាមការបង្ហាញរបស់គេហទំព័រ www.gbvkr.org, កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បាន យកការណ៍អំពី ភាពរឹងមាំនៃកេរ្តិ៍ដំណែលនៃគេហទំព័រព័ត៌មាននេះ។

សមាគមន៍ជនរងគ្រោះ CHRAC និង ASRIទាមទារអោយដាក់បញ្ចូល ករណីរៀបការដោយបង្ខំ


សមាគមន៍ជនរងគ្រោះ, គណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តិកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្ស កម្ពុជា (CHRAC), ASRIC  បានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចូលការរៀបការដោយបង្ខំចេញ ផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមី នា ឆ្នាំ២០១៣។

នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់សមាគមជនរងគ្រោះក្សេមក្សាន្ត, បណ្តាញអង្គការ CHRAC និង US មូលដ្ឋាននៃ NGO ASRIC ធ្វើសំណើរដ៏រំជើបរំជួលមួយដើម្បីពង្រីក ការចោទប្រកាន់ និងផ្លាស់ប្តូរ ដោយចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃដំបូងនៃរបបនោះ ដោយពិចារណាទៅ លើការចោទប្រកាន់ផ្សេងៗ(រួមបញ្ចូល ទាំងការប្រល័យពូជសាសន៍ និងការរៀបការដោយ បង្ខំ)។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ SRSGស្នើរអោយមានការទុកជាមោឃៈ ការបំបែកសំណុំរឿង


ចេញផ្សាយថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣

អគ្គលេខាធិការតំនាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ( United Nations Special Representative of the Secretary-General (SRSG) ស្តីពីហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងពេល មានជម្លោះ Zainab Hawa Bangura បានជំរុញ អោយអង្គជំនុំ ជម្រះនៃអ.វ.ត.ក ចាត់សកម្មភាពទទួល យកករណីរៀបការដោយ បង្ខំទៅ ក្នុង សំណុំ រឿងនៅពេលដែលម ការសម្រេចថ្មីលើដឺការបំបែកសំណុំរឿង០០២។

ទាយយកអត្ថបទមាននៅទីនេះ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីមានពន្លឺក្នុងករណីបង្ខំឲ្យរៀបការ


ចេញផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មានភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍ ថ្ងៃទី១៨  ខែគុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣

បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានចេញសេចក្តីសម្រេចបដិសេធចោលនូវដឺការបំបែកសំណុំរឿងរបស់ សាលាដំបូងក្នុងគោលបំណងជម្រុញសវនាការឲ្យចោទប្រកាន់ជាក់លាក់ក្នុងសំណុំរឿង០០២/០១ ក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះដំបូង។ អត្ថបទនេះនិយាយអំពីឱកាសក្នុងការដាក់បញ្ចូលករណីការ បង្ខំឲ្យ រៀបការក្នុងដឺការបំបែកសំណុំរឿងថ្មី។

ទាយយកអត្ថបទមាននៅទីនេះ

ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា ទទួចឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដាក់បញ្ចូលករណីបង្ខំឲ្យរៀបការ ក្នុងដឺការបំបែកសំណុំរឿង


ចេញផ្សាយដោយក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា(CDP)  ថ្ងៃទី១៥  ខែគុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣

ក្នុងពេលសវនាការខាងមុខនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រេចអំពីវិសាលភាពថ្មីនៃសវនាការ ដំណាក់កាលជំនុំជម្រះលើកទី១ បន្ទាប់ពីដឺការបំបែកសំណុំរឿងដើម ត្រូវបាន ទុកជាមោឃៈ បដិសេធ ដោយ តុលាការកំពូល។ ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា (CDP) បានចេញនូវ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយ ដោយសុំឲ្យដាក់បញ្ចូលករណីបង្ខំឲ្យរៀបការដោយលើអំណះ អំណាងមូលដ្ឋានតំណាងនៃការចោទប្រកាន់ពេញលេញ និងមិនទាមទារឲ្យមានការធ្វើ សវនា ការយូរថ្ងៃនោះឡើយ។