7 សំណួរជាមួយលោកដួងសាវ៉ន


ចេញផ្សាយដោយភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃទី 12 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2013

កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានធ្វើការសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសម្របសម្រួល គម្រោងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរ ក្រហមនៃអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា( CDP) លោកដួងសាវ៉ន អំពី “អាថ៌កំបាំងនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទ ក្រោមរបបខ្មែរក្រហម”  ដែលនិពន្ធដោយរូបលោកផ្ទាល់ និងបោះពុម្ភផ្សាយក្នុងឆ្នាំ 2011 ដោយ CDP។