អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ, អង្គការ TPO និង CDPបើសម្ភោធខ្សែភាពយន្តស្តីពីស្ត្រីក្នុងគម្រោងដំណើរ ការយុត្តិធម៌អន្តរកាល


នៅល្ងាចថ្ងៃទី 29 ខែមករាឆ្នាំ 2014 អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនិងភាពជាដៃគូជាមួយ អង្គការ TPO និង CDP បានបើកសម្ភោធនូវបណ្តុំនៃខ្សែភាពយន្តខ្លីៗដែលបានចងក្រងឯកសារ ស្តីពី គម្រោងលើស្ត្រីនិងយុត្តិធម៌អន្តរកាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសមិទ្ធិផលសម្រចរបស់ខ្លួន ។ ការបញ្ចាំខ្សែវិដេអូខ្លីៗនេះបានធ្វើឡើងនៅផ្ទះមេត្តា (ទាញយកការអញ្ជើញសម្រាប់ផែនទីមួយ) ដែល បុគ្គលិករបស់គម្រោងមានវត្តមាននៅទីនោះក្នុងការឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗ។

អំពើហិង្សាយេនឌ័រ: អ្នករស់រានមានជីវិតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានផ្តល់វេទិកាមួយ


ចេញផ្សាយដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ នៅថ្ងៃទី 24 ខែមករាឆ្នាំ 2014

អត្ថបទនេះបានពិភាក្សាពីការចូលរួមគម្រោរបស់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ, អង្គការ TPO និង CDP លើស្ត្រីនិងយុត្តិធម៌អន្តរកាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយមើលចំនួនខ្សែភាពយន្តខ្លីៗ ចងក្រងជាឯកសារស្តីពីគម្រោងនេះ និងដោយមានការសំភាសន៏បុគ្គលិកគម្រោងនិងអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្ត។

ប្រជាជនកម្ពុជាប្រឈមមុខនឹងបម្រាមលើបទឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវ
ភេទក្នុងរបបខ្មែរក្រហម


បានចេញផ្សាយដោយ Thomas Reuters មូលនិធិនិងអន្តរជាតិកាសែតញ៉ូយកថាម( New York Times )នៅថ្ងៃទី 3 ខែធ្នូឆ្នាំ 2013

អត្ថបទនេះពិភាក្សាពីការកាត់ទោសអំពើហឹង្សាដែលទាក់ទងនឹងយេនឌ័រនៅសាលាក្តីខ្មែរ ក្រហមនិងការសម្ភាសន៍ជនរងគ្រោះចំនួនពីរនាក់ដែលទទួលរងការរំលោភសេពសន្ថវៈ និងការរៀបការដោយបង្ខំឲ្យរៀបការ។

ខ្សែភាពយន្តស្តីពីសវនាការស្ត្រីជាមួយនឹងក្មេងជំនាន់ក្រោយ នៅថ្ងៃទី 14 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2013


ក្នុងអំឡុងពេលទិវាសុខភាពផ្លូវចិត្តយុវជននៅថ្ងៃទី 14 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2013 ដែលរៀបចំ ដោយសាកល វិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ, គម្រោងអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា (CDP) បានធ្វើបទបង្ហាញពីខ្សែភាព យន្តឆ្នាំ២០១៣នេះស្តី សវនាការជាមួយមនុស្ស ជំនាន់ក្រោយ។ ខ្សែភាពយន្តនេះសង្ខេបពីដំណើរការ នីតិវិធីនៃ សវនាការស្ត្រីដោយការ បង្ហាញការធ្វើសក្ខីកម្មផ្ទាល់និងការ សំភាសន៍ ជាមួយអ្នកចូលរួមក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួម ជាច្រើន ទៀត។ សមាជិកជាសិស្ស នៃគណៈវិនិឆ្ឆ័យ និងបុគ្គលិកអង្គការ ក្រុមអ្នកច្បាប់ ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា (CDP) បានមានវត្តមាននៅក្នុងពេលបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនោះ ដើម្បីឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗ។
ទាញយកឯកសារចែកផ្សាយស្តីពីទិវាសុខភាពផ្លូវចិត្តយុវជនព័ត៌មានលម្អិតមាននៅ ទីនេះ

ស៊ីដ(CEDAW)អំពាវនាវឱ្យមានការដោះស្រាយអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទក្នុង អំឡុងពេលខ្មែរក្រហម


ចេញផ្សាយដោយក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា (CDP) នៅថ្ងៃទី 25 ខែតុលាឆ្នាំ 2013

ខាងក្រោមនេះសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការដើម្បីបញ្ចប់ រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងនារីភេទ (CEDAW) នៅថ្ងៃទី 21 ខែតុលាឆ្នាំ 2013 នេះCDPបានចេញសេចក្តីប្រកាស ព័ត៌ មាននេះដើម្បីគាំទ្រ សេចក្តីថ្លែងការណ៍និងអនុសាសន៍របស់ស៊ីដ(CEDAW) ស្តីពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងរបប ខ្មែរក្រហម។ CDPអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឱ្យគោរព យ៉ាងពេញលេញតាមកាតព្វកិច្ចដែលបានចែងដោយស៊ីដ (CEDAW) ។