ជនរងគ្រោះជាខ្មែរករណីរំលោភសេពសន្ថវៈ ប្រាប់រឿងរបស់នាង


ចេញផ្សាយដោយកាសែត តៃប៉ិថែម ពីថ្ងៃទី 27 ខែសីហាឆ្នាំ 2004

អត្ថបទនេះបានរាយការណ៍អំពីភាពយន្តឯកសារមួយចំណងជើងថា “តាំងគីម” បានបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈ មណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា ដែលបានប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ជនរងគ្រោះពីសម័យខ្មែរក្រហមដែលរងគ្រោះពីការ រំលោភ សេពសន្ថវៈ ។