អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាកម្ពុជាបានជួល​ អ្នកជំនាញការខាងស៊ើបអង្កេតលើករណីហិង្សាយេនឌ័រ


នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អ.វ.ត.ក ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ ការិយាល័យនៃសហចៅក្រមស៊ើប អង្កេត (OCIJ) បានប្រកាសថាអោយដឹងថាៈ អង្គភាពស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេបានចូលរួមសហការ ដោយលោកស្រី ជូលី ភេត  ដែលជាអ្នកជំនាញស៊ើបអង្កេតថ្មីលើករណីហិង្សាយេនឌ័រ។

(ទាយយករ បាយការណ៍មាននៅទីនេះ)