ការរៀបការច្រើនគូរនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមត្រូវការការស៊ើបអង្កេតបន្ថែម CDPបានលើកឡើង


ចេញផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ថ្ងៃទី៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩

យោងតាមពាក្យបណ្តឹងដំបូងរបស់ដើមបណ្តឹងរដ្ឋវេណីក្នុងករណីរៀបការបង្ខំ អង្គការក្រុមអ្នក ច្បាប់ ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា និងមេធាវីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី បានស្នើរអោយមានការស៊ើបអង្កេត បន្ថែម ដោយ អ.វ.ត.ក។