មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ-ការលុបបំបាត់អំពើហិង្សា ផ្លូវភេទនៅក្នុងពេលមានជម្លោះ មិនមែនជា “បេសកកម្មមិន អាចទៅ រួច នោះទេ”


បានចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលពត៌មានអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅថ្ងៃទី 18 ខែតុលាឆ្នាំ 2012

តំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទក្នុង ជម្លោះ អ្នកស្រី Zainab Bangura បានថ្លែងនៅក្នុងសុន្ទរកថារបស់អ្នកស្រីអំពីរបៀប ដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្នុងពេលមានជម្លោះដោយ បានរាយនាមប្រទេស កម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនដែលជាកន្លែងអំពើហិង្សា ផ្លូវភេទនៅ ក្នុងពេលមានជម្លោះបានកើតឡើង។

ស្ត្រីប្រាប់ការឈឺចាប់របស់ពួកគេនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហម


ចេញផ្សាយដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃទី 11 ខែតុលាឆ្នាំ 2012

អត្ថបទនេះបានរាយការណ៍ពី ការស្តាប់សំឡេងស្រ្តីក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅឆ្នាំ 2012 ដែលត្រូវបាន រៀបចំ ដោយអង្គការក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា(CDP) ដោយភាពជាដៃគូរជាមួយអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌ (TPO) និងអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ(VSS)។

ការរ៉ាយរ៉ាប់ពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរក្រហម


បោះពុម្ភផ្សាយថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១២ ដោយកាសែត Cambodia Daily

អត្ថបទនេះបរិយាយអំពីចម្លើយសាក្សី និងសេចក្តីថ្លែងរបស់ជនរងគ្រោះ និងវាគ្មិន នៅឯវេទិការ ការស្តាប់សម្លេងស្រ្តីក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ស្តីពីហិង្សាផ្លូវភេទក្នុង ពេលមានជម្លោះ ដែលបាន ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ១០-១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២។

ទាយយកអត្ថបទមាននៅទីនេះ