ការឈឺចាប់ក្នុងចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរៀបការ ដោយពួកខ្មែរក្រហមបង្ខំ


ចេញផ្សាយដោយ AFP ថានៅថ្ងៃទី 23 ខែមីនាឆ្នាំ 2011

អត្ថបទនេះសរសេរពីការសំភាសន៍ជាមួយបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីចំនួន២នាក់ បន្ទាប់ពី អ.វ.ត. កបានទទួលស្គាល់ថាជនរងគ្រោះនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍បង្ខំជាង 600 ជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ។