អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ, អង្គការ TPO និង CDPបើសម្ភោធខ្សែភាពយន្តស្តីពីស្ត្រីក្នុងគម្រោងដំណើរ ការយុត្តិធម៌អន្តរកាល


នៅល្ងាចថ្ងៃទី 29 ខែមករាឆ្នាំ 2014 អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនិងភាពជាដៃគូជាមួយ អង្គការ TPO និង CDP បានបើកសម្ភោធនូវបណ្តុំនៃខ្សែភាពយន្តខ្លីៗដែលបានចងក្រងឯកសារ ស្តីពី គម្រោងលើស្ត្រីនិងយុត្តិធម៌អន្តរកាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសមិទ្ធិផលសម្រចរបស់ខ្លួន ។ ការបញ្ចាំខ្សែវិដេអូខ្លីៗនេះបានធ្វើឡើងនៅផ្ទះមេត្តា (ទាញយកការអញ្ជើញសម្រាប់ផែនទីមួយ) ដែល បុគ្គលិករបស់គម្រោងមានវត្តមាននៅទីនោះក្នុងការឆ្លើយសំណួរផ្សេងៗ។

ការព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តនៅប្រទេសកម្ពុជា


ចេញផ្សាយដោយ IRIN នៅថ្ងៃទី 24 ខែមករាឆ្នាំ 2014

អត្ថបទនេះបង្ហាញអំពីបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ស្ត្រីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហម និងមានការសម្ភាសជាលក្ខណៈពិសេសជាមួយអង្គការ TPO និង CDP ។ វាក៏បានរៀបរាប់អំពីគោលបំណងនៃការព្យាបាលដោយទីបន្ទាល់ ដែលការពិតជាវិធីសាស្ត្រព្យាបាលមួយដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអង្គការ TPO។

អំពើហិង្សាយេនឌ័រ: អ្នករស់រានមានជីវិតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានផ្តល់វេទិកាមួយ


ចេញផ្សាយដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ នៅថ្ងៃទី 24 ខែមករាឆ្នាំ 2014

អត្ថបទនេះបានពិភាក្សាពីការចូលរួមគម្រោរបស់អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ, អង្គការ TPO និង CDP លើស្ត្រីនិងយុត្តិធម៌អន្តរកាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដោយមើលចំនួនខ្សែភាពយន្តខ្លីៗ ចងក្រងជាឯកសារស្តីពីគម្រោងនេះ និងដោយមានការសំភាសន៏បុគ្គលិកគម្រោងនិងអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្ត។