តំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ លោកស្រី Margot Wallström រាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជា ទៅក្រុមប្រឹក្សា សន្តិសុខ


សន្ទរកថានេះត្រូវបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ​ អង្គការសហប្រជាជាតិនៅ ក្នុងកិច្ចប្រជុំបើកចំហរ មួយ កាលពីថ្ងៃទី ២៣ ខែគុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២

បន្ទាប់ពីលោកស្រីបានចូលរួមនៅឯវេទិកាការសម្លេងស្ត្រី ស្តីពីហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរ ក្រហម ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១០-១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១  លោកស្រ្តីតំណាង ពិសេស របស់អគ្គលេខាធិការ អង្គការសហប្រជាជាតិ Margot Wallström  បានធ្វើការរាយការណ៍ មួយ ទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ ដែលលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យ រដ្ឋាភិបាលជួយរកយុតិ្តធម៌ជូនជន រង គ្រោះពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរក្រហម។

ទាយយកអត្ថបទមាននៅទីនេះ

Mariés (de force) sur l’autel du parti


“ការបង្ខំឲ្យរៀបការ ដោយខ្មែរក្រហម” បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តី Causette ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១

ទស្សនាវដ្តីបារាំង Causette បង្ហាញរបាយការណ៍ស៊ីជម្រៅមួយ អំពីការបង្ខំឲ្យរៀបការក្នុង របបខ្មែរក្រហម និងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ។