ជនរងគ្រោះឧក្រិដ្ឋកម្មផ្លូវភេទក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិយាយ


បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន Bangkok Post ថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១២

សារព័ត៌មាន Bangkok Post ដែលតាមដានវេទិកាការស្តាប់សំឡេងស្ត្រីក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ២០១២ ស្តីពីអំពើហិង្សាយេនឌ័រក្នុងគ្រាមានជម្លោះ សារព័ត៌មាននេះបានរាយការណ៍អំពីបទ ពិសោធន៍របស់ជនរងគ្រោះ ពីរនាក់ដែលបានផ្តល់សក្ខីកម្មនៅវេទិកាការស្តាប់សំឡេងស្ត្រី ។

ស្ត្រីនិយាយអំពីអំពើហឹង្សាផ្លូវភេទក្នុងរបបខ្មែរក្រហម


បានចេញផ្សាយដោយAFPថានៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012
អត្ថបទនេះរាយការណ៍ថានៅលើបទពិសោធនៃការគឹមខែម, អ្នកធ្វើសក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការស្ត្រីថ្នាក់តំបន់ អាស៊ី ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅឆ្នាំ 2012 នេះ។

សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសាក្សីប្រាប់ពីការស្លាប់នៅពន្ធនាគារ លើកោះមេម៉ាយ


ចេញផ្សាយដោយប្រចាំថ្ងៃកម្ពុជាដេលី( Cambodia Daily) នៅថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2012

នៅក្នុងអត្ថបទនេះលោកឆាំងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាត្រូវបានដកស្រង់សម្តីបាននិយាយថា: «យើងជឿថា ស្ត្រីភាគច្រើននៃត្រូវបានគេបំពានផ្លូវភេទដោយឆ្មាំពន្ធនាគារ ” នៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខមួយនៅ លើកោះខ្សាច់ ជុនលា( Chunlea) ជាកន្លែងដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីមេម៉ាយ នៃអតីតទាហានលន់នល់ត្រូវបាន ជាប់ពន្ធនាគារនៅទីនោះ។