កូនក្រមុំកាលពីសម័យខ្មែរក្រហមឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍


ចេញផ្សាយដោយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃទី 26 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2012

អត្ថបទរាយការណ៍ពីការធ្វើសក្ខីកម្មដោយផ្ទាល់របស់សាក្សី ណែម សែម( Noem Sem) នៅ អ.វ.ត. កដែលបាន និយាយពីបទពិសោធការបង្ខំឲ្យរៀបការរបស់នាង។