អត្ថបទរបស់លោកស្រី Margot Wallström: ជនរងគ្រោះរបបខ្មែរក្រហម ត្រូវបានបំភ្លេចចោល


បោះពុម្ពផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន Phnom Penh Post ថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២

អតីតតំណាងពិសេសនៃអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកបញ្ហាអំពី ហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងគ្រាមានជម្លោះ បានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទនេះ បន្ទាប់ពីលោកស្រីបាន ចូលរួមវេទិកាការ ស្តាប់សំឡេងស្ត្រី ២០១១ អំពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ។