ពន្លឺមាននៅលើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅក្រោមរបបខ្មែរក្រហម???? (Not clear about the meaning)


បានចេញផ្សាយដោយធនាគារ Deutsche Welle នៅថ្ងៃទី 8 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2012

អត្ថបទនេះពិពណ៌នាពីការអភិវឌ្ឍន៍ការចងក្រងឯកសារនិងចោទប្រកាន់លើ អំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដោយបានធ្វើការសម្ភាសន៍ ជនរងគ្រោះ អ្នកនិពន្ធនៃករណីសិក្សានេះថា: «ខ្ញុំភ័យស្ទើរលស់ព្រលឹងអស់ពីខ្លួន “បុ គ្គលិករបស់ អ.វ.ត. កនិងទីប្រឹក្សាក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា( CDP) ។
ទាញយកឯកសារសិក្សានេះ: «ខ្ញុំ«ខ្ញុំភ័យស្ទើរលស់ព្រលឹងអស់ពីខ្លួន”នៅទីនេះ។

ចៅក្រុមជាច្រើនបានគាំទ្រកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់តុលាការខ្មែរក្រហម


បោះពុម្ភផ្សាយថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា  ឆ្នាំ ២០១២ ដោយកាសែតភ្នំពេញ ប៉ុស្តិ៍

អត្ថបទនេះនិយាយអំពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញដោយអង្គជំនុំជម្រះដែលឆ្លើយ តបទៅនឹងទស្សនៈរបស់ អ្នកស្រី ម៉ាហ្សត វុលស្រម ( Margot Wallström) ជាអ្នកតំណាង ពិសេសនៃអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងពេលមាន ជម្លោះ។

ទាយយកអត្ថបទមាននៅទីនេះ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងអត្ថបទរបស់លោកស្រី ​ Wallström


ចេញថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២

អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងរបស់ អ.វ.ត.ក បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះ ដើម្បីជាការ ឆ្លើយតបទៅនឹងអត្ថបទរបស់លោកស្រី Margot Wallström អតីតតំណាងពិសេសនៃ អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកបញ្ហាអំពីហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងគ្រាមាន ជម្លោះ អំពីការចោទប្រកាន់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ។