សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា និយាយសង្ខេបអំពីអនុសា សន៍ពីសនិ្នសិទ្ធយេនឌ័រ យុតិ្តធម៌អន្តរជាតិ


ចេញផ្សាយដោយក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាថ្ងៃទី០៦ ខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២១០

ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា (CDP) បានសង្ខេបពី លទ្ធផល នៃសនិ្នសិទ្ធយេនឌ័រយុតិ្តធម៌អន្តរជាតិ ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី ០៤ -០៥ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ ដែលអ្នកជំនាញ និងវាគ្មិនបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហា ការកាត់ទោស អំពើហិង្សា ផ្លូវ ភេទក្នុងពេលមានជម្លោះ។

ទាយយកអត្ថបទមាននៅទីនេះ

មានតែករណីរំលោភក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ត្រូវបានកាត់ទោស


ចេញផ្សាយដោយកាសែត ឌឺខែមបូឌា ដេលី ថ្ងៃទី ០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១០

អត្ថបទនេះឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម ដែលចោទប្រកាន់ ករណីរៀបការដោយបង្ខំ និងការរំលោភក្នុងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍តែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែ មិន និយាយទៅដល់ករណីការរំលោភក្រៅបរិបទនៃការរៀបការក្រោមរបបខ្មែរក្រហមទេ។

ទាយយកអត្ថបទមាននៅទីនេះ