ក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា(CDP) បានជ្រើសរើសអ្នកជំនាញខាងចិត្តសាស្រ្តថ្មី សម្រាប់គម្រោង អំពើ ហិង្សាផ្លូវភេទក្រោមរបបខ្មែរក្រហម


ផ្សាយដោយគម្រោងការពារសិទ្ធិកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 26 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2013

គម្រោងការពារសិទ្ធិកម្ពុជា (CDP)ត្រូវបានសម្លឹងរកមើលការជួលចិត្តវិទូដើម្បីគាំទ្រដល់គម្រោងស្តី
ពីអំពើហិង្សាលើស្រ្តីក្នុងអំឡុងរបបខ្មែរក្រហមនោះទេ។ ថ្ងៃផុតកំណត់សម្រាប់កម្មវិធីគឺ 8 ខែធ្នូឆ្នាំ 2013 ។

ទាញយកប្រកាសការងារពេញលេញនៅទីនេះ